Sagsbehandler

Nedenfor kan du som sagsbehandler, blive klog på, hvordan vi skaber en rød tråd i arbejdet i hele organisationen.

Mtfn Modellen

Bestilling

 • Bestillingen udformes af sagsbehandler når borgeren bliver visiteret til et tilbud
 • Målene skal ALTID omhandle borgerens udvikling og ikke være rettet mod personalets rolle i arbejdet
 • Efterfølgende laves der en ny bestilling efter hvert opfølgningsmøde med sagsbehandler
 • Borgeren eller værgen inddrages i gennemgangen af nye mål
 • Det er vigtigt, at ydelsen der skal leveres stemmer overens med taksten

 

Delmål

 • Der oprettes de relevante delmål for hvert indsatsmål i bestillingen, i samarbejde med borgeren.
 • Borgeren inddrages i arbejdsprocessen, i den grad funktionsniveauet tillader det
 • Der dokumenteres direkte under hvert delmål, når der er hændt noget som er relevant for delmålet.
 • Delmål kan løbe i en afgrænset periode eller i hele perioden mellem opfølgningsmøder.

 

Dagsprogram

 • Dagsprogrammet udarbejdes for at borgerens behov kan tilgodeses på bedst mulig vis
 • Personalets oversigt over hvad der er planlagt i løbet af dagen
 • Opdateres løbende i forhold til borgerens udvikling
 • Skemalægger personalets tid til sparring, dokumentation og andet arbejde
 • Tydeliggør hvilke opgaver der skal løses og viser derfor også hvornår personalet har opfyldt dagens opgaver
 • Sikrer at aftaler overholdes, hvilket er grundlaget for relationen med borgeren og skaber tryghed, genkendelighed og forudsigelighed
 • Indeholder henvisninger til de relevante metodebeskrivelser

 

Metodebeskrivelser

 • Metoden beskriver alle de kontaktflader personalet har med en borger
 • Sikrer at den enkelte borger mødes så ens som muligt, af alle personaler
 • Giver personalet tryghed i opgaveløsningen
 • Fastholder og udvikler fagligheden
 • Opdateres løbende, så de passer til borgerens behov
 • De nummereres og der henvises til metoden i dagsprogrammet
 • De hænger tilgængeligt for personalet

 

Registreringer

 • Registreringer bruges til at undersøge udvikling, afdække behov og evaluere effekter af indsatser
 • Skema til indberetning og forebyggelse af voldsom adfærd
 • Magtanvendelse
 • Utilsigtede hændelser
 • Risikobeskrivelser og risikovurdering laves i de relevante observationer

Observationer

 • Der dokumenteres når der er information der har betydning for arbejdet med borgeren.
 • Der dokumenteres i delmål om aktiviteten er gennemført eller ej og hvis ikke der er relevante delmål, så under FFB observationer eller i øvrige observationer.

 

Evaluering

 • Der evalueres på hvert delmål, så indsatsen kan justeres om nødvendigt. Der evalueres i den relevante observation.
 • Det er forskelligt hvor ofte der evalueres, alt efter hvilken ydelse borgeren modtager.
 • Evaluering kan bruges på de møder hvor der ikke deltager sagsbehandler.

 

Opfølgningsmøde

 • Der skal afholdes opfølgningsmøde med sagsbehandler, som bestemmer intervallet.
 • Der udarbejdes en evaluering af hvert delmål.
 • Evalueringerne danner grundlag for den status der laves på bestillingen med mål.
 • Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse, som beskriver borgeren på en række vigtige punkter
 • Sagsbehandlere fra Herning Kommune: Der sendes besked til sagsbehandleren inden opfølgningsmødet, når materialet er klart på CURA.
 • Sagsbehandlere fra anden kommune: Der sendes mail med materialet til sagsbehandleren inden opfølgningsmødet.
 • Sendes til pårørende og evt. samarbejdspartnere efter samtykke fra borgeren

Kontaktinfo

Charlotte Hald Madsen
Centerleder
Tlf.: Nej
Mobil: 22443879
Send e-mail til moscm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.